Nieuws

Transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid.

woensdag 23 november 2016
Een van de gevolgen van de Wet werk en zekerheid is dat ook een werknemer die gedurende 24 maanden aaneengesloten arbeidsongeschikt is geweest bij ontslag vanwege die arbeidsongeschiktheid recht heeft op de volledige transitievergoeding. Het wordt door werkgevers als bijzonder onrechtvaardig ervaren dat nadat zij gedurende twee jaren het salaris (grotendeels) hebben doorbetaald, en kosten hebben moeten maken voor de (mislukte) reintegratie, na ommekomst van die 24 maanden zij ook nog eens (in veel gevallen) fors de portemonnee moeten trekken.

Het gevolg daarvan is dat de meeste werkgevers arbeidsongeschikte werknemers geen ontslag aanzeggen, waardoor weliswaar de verplichting het salaris door te betalen en bijvoorbeeld pensioenpremie af te dragen stopt, maar het dienstverband als een lege huls blijft voortbestaan, met het (veelal beperkte) risico dat indien sprake is van onverwacht herstel, betrokken werknemer plots weer op de stoep staat.

Een aantal arbeidsongeschikte werknemers heeft geprobeerd de werkgever via de rechter te dwingen hen ontslag aan te zeggen opdat zij de transitie-vergoeding alsnog konden opstrijken. Tot op heden is dat zonder succes geweest.

Onlangs heeft het kabinet ingestemd met een voorstel van minister Asscher om werkgevers te compenseren voor de kosten van de transitievergoeding. De compensatie zal door UWV worden verstrekt vanuit het Awf, wat zal leiden tot een premieverhoging.
De maatregel zal met terugwerkende kracht tot 1 juli 2015 worden ingevoerd.

Er wordt geen onderscheid gemaakt naar de aard van het dienstverband dat wordt beëindigd/niet verlengd (tijdelijk/onbepaalde tijd).

Teneinde onnodige procedures te voorkomen, kan worden volstaan met een ontslag met wederzijds goedvinden mits de reden van de beëindiging of niet verlenging is gelegen in de arbeidsongeschiktheid van betrokken werknemer waardoor deze niet langer in staat is de bedongen arbeid te verrichten en herplaatsing evenmin tot de mogelijkheden behoort.

Een paar aandachtspunten :

1. Er wordt niet meer betaald dan waarop de werknemer recht zou hebben op het moment dat de loondoorbetalingsverplichting stopt.

Had U, of hebt U het dienstverband na ommekomst van de periode van 24 maanden laten voortduren, blijft wat deze verlenging aan extra transitievergoeding kost voor eigen rekening.

2. De vergoeding zal niet meer bedragen dan het bedrag gelijk aan het tijdens ziekte betaalde loon.

3. De periode van een eventuele loonsanctie, de verplichting het salaris te blijven doorbetalen na ommekomst van de termijn van 24 maanden, telt niet mee.

Het wetsvoorstel wordt voor advies aan de Raad van State gezonden, de tekst van het wetsvoorstel wordt pas openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer. Het is dus op dit moment nog niet zeker of het daadwerkelijk tot wetgeving komt, maar dat is wel de algemene verwachting.

Wilt U op zeker gaan, moet het advies zijn :
Wacht de ontwikkelingen voorlopig nog even af, maar realiseert U zich dat daardoor de hoogte van de vergoeding oploopt.

N.B. Vers van de pers:
De handhaving van de Wet DBA wordt uitgesteld tot in ieder geval 1 januari 2018.

Wilt u meer weten neem dan contact op met één van de arbeidsrecht specialisten van LMR Advocaten.
Mr. R.G.F. Lammers
Mr. B.W.P.M. van Orsouw
Delen op Facebook Delen op Twitter Delen op LinkedIn