Disclaimer

LMR Advocaten is een maatschap waarin advocaten de rechtspraktijk uitoefenen. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de door LMR Advocaten afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.

Hoewel bij het gereedmaken van deze internetsite de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. LMR Advocaten is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze internetsite.

Alle intellectuele eigendomsrechten op deze internetsite komen uitsluitend toe aan LMR Advocaten of haar toeleveranciers. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets van deze website worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van LMR Advocaten.

Bepaalde verwijzingen in deze internetsite voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden en waarover LMR Advocaten geen controle heeft. LMR Advocaten draagt dus ook niet de verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van de informatie op of afkomstig van die servers.